Obchodní podmínky HOLIDAY VILLAGE MARTINA s.r.o.


1. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi HOLIDAY VILLAGE MARTINA s.r.o. a zákazníkem vznikne na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané písemné objednávky (cestovní smlouvy) potvrzené CA (případně jejím zplnomocněným prodejcem) a úhrady zálohy na účet HOLIDAY VILLAGE MARTINA s.r.o.. Předáním vyplněné a podepsané objednávky zákazník stvrzuje, že tyto Všeobecné smluvní podmínky CA uznává a souhlasí s nimi. Potvrzením přihlášky se CA zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Katalogy ubytovacích zařízení jsou vydávány ve velkém předstihu. CA si proto vyhrazuje právo oznámit před uzavřením smlouvy změny údajů uvedených v katalogu. takovémto případě, kdy se údaje na objednávce (cestovní smlouvě) a v katalogu odlišují, jsou závazné údaje uvedené na objednávce (cestovní smlouvě).

2. Platební podmínky
HOLIDAY VILLAGE MARTINA s.r.o. má právo na zaplacení ceny objednaných cestovních služeb před jejich poskytnutím. HOLIDAY VILLAGE MARTINA s.r.o. požaduje zálohu ve výši 50% z ceny pobytu, a to nejpozději do 7-mi dnů od podepsání objednávky (cestovní smlouvy). Doplatek celkové ceny je splatný nejpozději 30 dnů před nástupem na pobyt. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 30 dnů před nástupem na pobyt je zákazník povinen uhradit 100% ceny při podpisu objednávky (cestovní smlouvy). Platbu je možno provést v hotovosti v HOLIDAY VILLAGE MARTINA s.r.o. (příp. u zplnomocněného prodjce), převodem/vkladem na účet HOLIDAY VILLAGE MARTINA s.r.o. (platba musí být označena variabilním symbolem =číslo rezervace. V případě uvedení chybného variabilního symbolu se klient vystavuje nebezpečí zrušení zájezdu z důvodu nemožnosti přiřazení platby!

3. Cena
Cenou pobytu se rozumí cena uvedená na objednávce (cestovní smlouvě). Případné slevy, vyhlášené HOLIDAY VILLAGE MARTINA s.r.o. po datu podpisu objednávky (cestovní smlouvy) zákazníkem nezakládají právo zákazníka na zlevněnou cenu. HOLIDAY VILLAGE MARTINA s.r.o. je oprávněn do 21. dne před nástupem na pobyt jednostranným úkonem zvýšit cenu pobytu v případě, že dojde ke zvýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny pobytu v průměru o více než 10%. Zákazník má právo od dříve uzavřené smlouvy odstoupit bez hrazení stornopoplatků. Zákazník nemá právo na žádné další náhrady. Neodstoupí-li nebo neučiní-li tak ve lhůtě, vyznačené na oznámení, je povinen uhradit rozdíl do výše vyúčtované ceny.

4. Práva a povinnosti zákazníka

4.1. Základní práva zákazníka
právo na řádné poskytnutí potvrzených služeb
právo na dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu, zvl. kontakt na osobu, na kterou se zákazník v případě nesnází může obrátit (místní zástupce CA, zastupitelský úřad - adresa a telefon)
právo být seznámen s případnými změnami služeb a ceny
právo zrušit svoji účast kdykoliv před nástupem na pobyt odstoupením od smlouvy za podmínek dle dále uvedených storno poplatků
právo písemně oznámit HOLIDAY VILLAGE MARTINA s.r.o., že místo něho nastoupí na pobyt jiná osoba v případě, že v oznámení je současně prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s objednávkou (cestovní smlouvou) a splňuje všechny podmínky k účasti na pobytu. Toto oznámení musí být doručeno HOLIDAY VILLAGE MARTINA s.r.o. nejpozději 10 dnů před nástupem na pobyt. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny pobytu a případných nákladů, které HOLIDAY VILLAGE MARTINA s.r.o. vzniknou v souvislosti se změnou zákazníka
právo na reklamaci vad v souladu s reklamačním řádem dále uvedeným.
právo na ochranu dat, která uvádí v objednávce (cestovní smlouvě) a v dalších dokumentech, před nepovolanými osobami

4.2. Základní povinnosti zákazníka
poskytnout HOLIDAY VILLAGE MARTINA s.r.o. součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb
nahlásit účast cizích státních příslušníků
zaplatit cenu zájezdu v souladu s čl. 3 těchto podmínek a prokázat to dokladem o zaplacení. Neuhradí-li zákazník celou cenu za pobyt ve stanoveném termínu, má HOLIDAY VILLAGE MARTINA s.r.o. právo jeho pobyt stornovat a účtovat odpovídající stornopoplatek
bez zbytečného odkladu sdělovat HOLIDAY VILLAGE MARTINA s.r.o. své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb
převzít od HOLIDAY VILLAGE MARTINA s.r.o. doklady potřebné pro čerpání služeb
při cestách do zahraničí mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí (cestovní doklad, doklad o zdravotním pojištění atp.). Cizí státní příslušníci jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelství zemí, kam cestují, resp. které budou projíždět a potřebná víza si obstarat
dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, resp. místě a objektu. V případě porušení ubytovacího řádu daného zařízení může být vyloučen, přičemž ztrácí nárok na další služby stejně tak jako nárok na úhradu nevyužitých služeb
uhradit event. škodu, kterou způsobil v ubytovacím zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle cestovní smlouvy

5. Změny dohudnutých služeb a jejich právní důsledky, zrušení pobytu

5.1. Před zahájením zájezdu a čerpání služeb
pokud nastanou okolnosti, které HOLIDAY VILLAGE MARTINA s.r.o. brání poskytnou služby podle sjednaných podmínek, je povinna provést odpovídající změny nebo pobyt zrušit. Takové změny je HOLIDAY VILLAGE MARTINA s.r.o. povinna oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu.
Zákazním má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy, příp. na převod zaplacené částky na úhradu ceny náhradního plnění bez jakýchkoliv stornopoplatků: - při zrušení pobytu cestovní agenturou - při změně termínu pobytu více než 3 dny, při závažné změně ubytovacího zařízení, místa pobytu či ceny. Za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího objektu, pokud je náhradní objekt stejné nebo vyšší kategorie.
pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení o změnách, má se za to, že s její změnou souhlasí.

5.2. V průběhu pobytu
HOLIDAY VILLAGE MARTINA s.r.o. je povinen vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu neposkytnutých služeb, za které nebylo poskytnuto náhadní plnění
HOLIDAY VILLAGE MARTINA s.r.o. je povinen poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě
V případě, že HOLIDAY VILLAGE MARTINA s.r.o. zajistí jako náhradní plnění služby stejné nebo vyšší kvality, jsou další nároky zákazníka vůči HOLIDAY VILLAGE MARTINA s.r.o. vyloučeny.

6. Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka, stornopoplatky
Zákazník má právo kdykoliv před nástupem na pobyt odstoupit od cestovní smlouvy. Toto odstoupení musí být písemné. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno HOLIDAY VILLAGE MARTINA s.r.o.. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, je povinen uhradit HOLIDAY VILLAGE MARTINA s.r.o. následující stornopoplatky:
při stornování v období do 31 dnů před nástupem na pobyt: 300 Kč za pobyt
při stornování v období od 30 do 21 dnů před nástupem na pobyt: 30 % celkové ceny
při stornování v období od 20 do 15 dnů před nástupem na pobyt: 50 % celkové ceny
při stornování v období od 14 do 7 dnů před nástupem na pobyt: 75 % celkové ceny
při stornování v období 6 a méně před nástupem na pobyt: 100 % celkové ceny
V případě storna jedné osoby ve dvojlůžkovém pokoji musí zbývající osoba doplatit příplatek za jednolůžkový pokoj, obdobně se postupuje při obsazení apartmá nižším počtem osob. Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy došlo ke stornování pobytu. Do počtu dnů se nezapočítává den nástupu na pobyt. Pokud zákazník nenastoupí na pobyt bez předchozího storna má HOLIDAY VILLAGE MARTINA s.r.o. nárok na úhradu plné ceny pobytu.
V případě, že zákazník v průběhu pobytu svévolně zruší část svého pobytu nebo nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemá nárok na finanční náhradu za nečerpané služby.

V případě změny jména zákazníka účtuje HOLIDAY VILLAGE MARTINA s.r.o. poplatek ve výši 200 Kč.

Požaduje-li zákazník překnihování na jiný termín nebo hotel a HOLIDAY VILLAGE MARTINA s.r.o. tak může učinit, je zákazník povinen zaplatit poplatek

při změně termínu či hotelu v termínu do 21 dnů před nástupem na pobyt ve výši 200 Kč
při změně hotelu či termínu v termínu od 21 dnů před nástupem na pobyt do nástupu na pobyt dle odpovídajícího stornopoplatku

7. Reklamace, odpovědnost za škody
V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší než byla předem dohodnuta, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Své nároky z reklamace musí zákazník uplatnit u HOLIDAY VILLAGE MARTINA s.r.o. písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od ukončení pobytu. Po uplynutí této lhůty může zákazník uplatňovat nároky jen tehdy, jestliže k nedodržení této lhůty došlo bez jeho zavinění, avšak nepozději do 3 měsíců ode dne, kdy měl být pobyt ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká. Reklamaci lze uplatnit i u cestovní kanceláře nebo agentury, která zprostředkovala uzavření cestovní smlouvy.
Při výskytu závad v plnění je zákazník povinen společně působit v tom směru, aby se eventuálním škodám zabránilo nebo aby byly co nejmenší. Zákazník je zejména povinen veškeré svoje výhrady neprodleně sdělit v místě vzniku delegátovi HOLIDAY VILLAGE MARTINA s.r.o., případně vedoucímu provozovny poskytující služby nebo jinému odpovědnému pracovníkovi tak, aby mohla být včas uskutečněna náprava na místě. Opomene-li zákazník z vlastní viny na nedostatek poukázat, nemá nárok na slevu. Pokud se nedostatek nepodaří odstranit, sepíše delegát HOLIDAY VILLAGE MARTINA s.r.o., příp. jiný odpovědný pracovník se zákazníkem reklamační protokol. Na opožděné a nedoložené reklamace nebude brán zřetel. HOLIDAY VILLAGE MARTINA s.r.o. neručí za úroveň cizích služeb u akcí, které si zákazník objedná na místě v hotelu či u jiné organizace.

8. Cestovni pojištění zákazníka
V ceně pobytu není zahrnuto pojištění. Pro pobyty v zahraničí doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh v zahraničí. Všem zákazníkům doporučujeme uzavřít pojištění na storno pobytu.

9. Zasílání obchodních sdělení
Zákazník vyplněním osobních údajú do objednávky souhlasí se zaíláním obchodních sdělení podle zákona č.480/2004 Sb.

10. Ochrana osobních údajů
HOLIDAY VILLAGE MARTINA s.r.o.  se zavazuje  chránit  osobní údaje zákazníka a postupuje v souladu s GDPR , zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy.
Zákazník má právo požadovat od Holiday Village Martina přístup k osobním údajům týkajícím se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů, dále má zákazník právo požadovat, aby Holiday Village Martina omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud (i) zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Holiday Village Martina ověřila přesnost jeho osobních údajů; (ii) zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; (iii) Holiday Village Martina již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody cestovní kanceláře převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.

Zákazník právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Zákazník má právo získat od cestovní kanceláře kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je cestovní kancelář povinna mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu o nich kopii zpracovávaných osobních údajích: (i) účel zpracování; (ii) kategorie osobních údajů, které zpracovává, (iii) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; (iv)  plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; (v) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; (vi) právo podat stížnost u dozorového úřadu; (vii) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Zákazník by dále měl vzít na vědomí, že má právo získat své osobní údaje, které Holiday Village Martina zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud (i) je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (ii) zpracování se provádí automatizovaně.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky se vztahují na tuzemské  pobyty zajištěné HOLIDAY VILLAGE MARTINA s.r.o..


V Klínci 25.5.2018

TOP